OLP programovaní robotov offline

Simulation_PLM_Robologic

Naši programátori priemyselných robotov pri off-line programovaní OLP pracujú s licencovanými softvérovými programami: Robcad a Process Simulate. Pritom optimalizujú procesné postupy robotov vo výrobných linkách, kontrolujú bezpečnostné Safety zóny a pracovné postupy v predmetných pracovných bunkách.

Časovo náročné učenie teachen robotov pomocou on-line programovania robotov spôsobuje dlhé odstávky vo výrobe. S cieľom znížiť dobu odstávok programujeme roboty spôsobom off-line. Programovanie robotov off-line OLP nám umožňuje zredukovať odstávky vo výrobe na 1/10 oproti priamemu on-line programovaniu. Inými slovami to znamená, že ak on-line programátorovi trvá programovanie 100 hodín, tak uplatnenie OLP zníži tento čas na menej ako 10 hodín a tým sa enormne zredukuje čas odstávky vo výrobe, ktorá je veľmi náročná na náklady, ako aj čas potrebný na uvedenie robota do prevádzky.  

Výhody off-line programovania

Programovanie robotov off-line sa na rozdiel od programovania robotov on-line nevykonáva priamo na výrobnej linke, ale v kancelárii na počítači, ktorý je vybavený špeciálne nato vytvoreným a licencovaným softvérom. Za týmto účelom sa najprv napodobní jedna k jednej model robota, príp. celej pracovnej bunky vo vývojovom prostredí. Tento proces umožní programátorovi ešte pred uvedením robota do prevádzky vykonať a overiť rôzne analýzy. Okrem toho sa už v softvérovom prostredí môžu uskutočniť rôzne optimalizácie, ako napr. taktovacej doby, a úpravy. V „najlepšom prípade“ sa na výrobnej linke už len nahrajú a spustia off-line vytvorené programy. Programovanie robotov off-line kompletizuje rozsiahla ponuka týkajúca sa vypracovania dokumentácie a evidencie dokladov, ktoré sú nevyhnutné pre bezporuchovú prevádzku robotického zariadenia.

Služba Full Service pri programovaní robotov off-line

V oblasti programovania robotov off-line ponúkame našim zákazníkom celkové riešenia pre daný projektový zámer.

  • poradenstvo a plánovanie
  • štúdie realizovateľnosti a analýzy dosahu
  • projektovanie
  • 3D simulácie
  • dodržanie štandardov týkajúcich sa robotov, ktoré sú špecifické pre konkrétne koncerny (VASS, Mercedes, BMW)
  • optimalizácia taktovacích dôb
  • minimalizácia oderu 
  • uvádzanie robotov do prevádzky
  • vypracovanie dokumentácie
  • realizácia načas a bez chýb

Štíhla výroba s pomocou off-line programovania

Off-line programovanie podporuje filozofiu „štíhlej výroby“. Najviac času pri off-line programovaní zaberá práca za pracovným stolom v kancelárii. Na výrobnej linke sa vykoná  už iba nahratie kódu programu a spustenie robota. Tým sa znižuje čas, ktorý je pri programovaní robotov on-line veľmi dlhý a znamená aj zároveň „nadbytočné plytvanie“ časom odstávok vo výrobe. Preprogramovanie nových robotov vypracované off-line umožní priemyslu v oblasti výroby zariadení a strojov urýchliť špeciálnu výrobu malých množstiev produktov pre špeciálnych zákazníkov. Pri vytváraní nových programov, zmenách alebo odstraňovaní porúch na Vašich robotoch potrebujete našu podporu. V takom prípade nás kontaktujte a my Vám budeme k službám so všetkými našimi znalosťami.  

weitere Bereiche aus der Offlineroboterporgrammierung