Ochrana údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Zodpovedným splnomocnencom v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, hlavne Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane osobných údajov /GDPR/, je:

Igor Röhrig

Práva Vás ako dotknutých osôb

Nášho splnomocnenca zodpovedného za ochranu osobných údajov môžete za účelom uplatnenia nižšie popísaných práv kedykoľvek kontaktovať na uvedených kontaktných údajoch: 

  • poskytnutie informácií o Vašich údajoch, ktoré sú u nás uložené a o ich spracovaní (čl. 15 GDPR),
  • oprava nesprávnych osobných údajov (čl. 16 GDPR),
  • vymazanie Vašich údajov, ktoré sú u nás uložené (čl. 17 GDPR),
  • obmedzenie spracovania údajov, pokiaľ sme Vaše údaje kvôli zákonnej povinnosti ešte nemohli vymazať (čl. 18 GDPR),
  • nesúhlas so spracovaním Vašich údajov u nás (čl. 21 GDPR) a
  • prenositeľnosť dát, pokiaľ ste súhlasili so spracovaním údajov alebo ste s nami uzavreli zmluvu (čl. 20 GDPR).

Pokiaľ ste nám udelili súhlas, tak ho kedykoľvek môžete s účinnosťou do budúcnosti odvolať.  

So sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný úrad, napr. na príslušný dozorný úrad Vašej krajiny podľa Vášho trvalého bydliska alebo na úrad, ktorý je za nás zodpovedný ako príslušný orgán.    

Zoznam dozorných úradov (pre neverejný sektor) spolu s adresami nájdete na: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Evidencia všeobecných informácií pri návšteve našej webovej stránky  

Druh a účel spracovania:

Pri návšteve našej webovej stránky, napr. ak sa pritom nezaregistrujete alebo iným spôsobom neprenášate informácie, tak sa automaticky zaznamenávajú informácie všeobecného charakteru. Tieto informácie (Server-Logfiles) obsahujú, napríklad druh webového prehliadača, používaný operačný systém, názov domény Vášho poskytovateľa internetových služieb, Vašu IP adresu a podobné údaje. Pritom sa jedná výlučne o informácie, z ktorých sa nedajú vyvodiť žiadne závery týkajúce sa Vašej osoby.  

Tieto informácie sa spracúvajú najmä s nasledujúcimi cieľmi:

  • zabezpečenie bezproblémového nadviazania spojenia s webovou stránkou,
  • zabezpečenie hladkého priebehu počas používania našej webovej stránky,
  • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému a  
  • za inými administratívnymi účelmi.

Vaše údaje nepoužívame nato, aby sme z nich vyvodili závery týkajúce sa Vašej osoby. Vyššie popísané informácie v konkrétnom prípade štatisticky vyhodnocujeme nato, aby sme mohli optimalizovať naše stránky na internete a techniku, ktorá je na to potrebná.  

Právna podstata:

Spracovanie údajov sa vykonáva v zmysle čl. 6 ods. 1 písmena f) GDPR na základe našich oprávnených záujmov s cieľom zlepšenia stability a funkčnosti našej webovej stránky.

Príjemcovia:

Príjemcami údajov sú prípadní poskytovatelia technických služieb, ktorý spracúvajú našu zákazku a sú zodpovední za prevádzku a údržbu našej webovej stránky.   

Doba ukladania údajov do pamäte:

Dáta sa vymažú vtedy, ak už nie sú potrebné, lebo dôvod ich použitia už neexistuje. To je v prípade dát, ktoré slúžia na poskytnutie webovej stránky k dispozícii užívateľovi, vtedy, ak daný užívateľ opustí webovú stránku. 

Predpísané alebo potrebné poskytnutie údajov:

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov nie je predpísané ani zákonom ani zmluvou. Bez IP adresy však nie je zaručená ani prevádzka ani funkčnosť našej webovej stránky. Môže byť, že v takom prípade sú jednotlivé služby a servis obmedzené alebo nie sú k dispozícii vôbec. Z tohto dôvodu je nesúhlas vylúčený.

Cookies

Druh a účel spracovania:

Ako veľa iných webových stránok aj my používame takzvané „Cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa zo servera navštívenej webovej stránky prenášajú na Váš pevný disk. Takto automaticky získame údaje, ako napr. IP adresu, používaný prehliadač, operačný systém a Vaše spojenie s internetom.  

Cookies sa nedajú používať na štartovanie programov alebo na prenos vírusov do počítača. Pomocou informácií obsiahnutých v Cookies Vám môžeme uľahčiť vyhľadávanie a umožniť Vám správne zobrazenie našich webových stránok.

Bez Vášho súhlasu v žiadnom prípade neposielame údaje, ktoré zaevidujeme, tretím osobám a ani nevytvárame spojenie s Vašimi osobnými údajmi.

Samozrejme, že si môžete naše webové stránky prehliadať aj bez Cookies. Internetové prehliadače sú zvyčajne nastavené tak, aby akceptovali Cookies. Vo všeobecnosti si môžete kedykoľvek používanie Cookies v nastaveniach Vášho prehliadača deaktivovať. Prosíme Vás, aby ste za týmto účelom použili pomocné funkcie na Vašom internetovom prehliadači a tak sa dozvedeli, ako môžete tieto nastavenia zmeniť. Nezabudnite prosím pritom nato, že ak používanie Cookies deaktivujete, tak sa môže stať, že nie všetky funkcie našich webových stránok budú fungovať.

Doba ukladania údajov do pamäte a použité Cookies:

Ak nám pomocou nastavenia Vášho prehliadača alebo Vašim súhlasom dovolíte Cookies používať, tak sa našich webových stránkach môžu uplatniť nasledujúce Cookies:

Google Analytics – 30 dní

V nasledujúcich odsekoch Vás informujeme o tom, do akej miery sa tieto Cookies môžu týkať (aj) osobných údajov.

Cez nastavenia Vášho prehliadača môžete vymazať buď jednotlivé Cookies alebo celé portfólio Cookies. Zároveň dostanete informácie a návod, ako môžete tieto Cookies vymazať alebo vopred zablokovať ich ukladanie do pamäti. V závislosti od konkrétneho poskytovateľa Vášho prehliadača nájdete potrebné informácie na nasledujúcich odkazoch:  

Registrácia na našej webovej stránke

Druh a účel spracovania:

Ak chcete využiť naše individuálne služby týkajúce sa Vašej osoby, tak je pri registrácii potrebné zadať zopár osobných údajov, ako napr. meno, adresu, kontaktné údaje a iné údaje potrebné na komunikáciu (napr. telefónne číslo a e-mailovú adresu). Ak ste sa u nás zaregistrovali, tak máte prístup k obsahu a službám, ktoré ponúkame iba zaregistrovaným užívateľom. Prihlásení užívatelia majú v prípade potreby, možnosť hocikedy zmeniť alebo vymazať údaje zadané počas registrácie. Samozrejme, že Vás okrem toho kedykoľvek  informujeme o Vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené v pamäti.

Právna podstata:

Spracovanie osobných údajov zadaných pri registrácii sa vykonáva na základe súhlasu užívateľa (čl. 6 ods. 1 písmeno a) GDPR).

Príjemcovia:

Príjemcovia údajov sú prípadní poskytovatelia technických služieb, ktorý pracujú ako spracovatelia našej zákazky a sú zodpovední za prevádzku a údržbu našej webovej stránky.

Doba ukladania údajov do pamäte:

Údaje sa spracúvajú iba dovtedy, pokým platí príslušný súhlas. Následne sa, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť ich ďalšej úschovy, vymažú. V tejto súvislosti nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré sú uvedené na konci tohto Prehlásenia o osobných údajoch.   

Predpísané alebo potrebné poskytnutie údajov:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a vykonáva sa iba na základe Vášho súhlasu. Bez toho, že nám poskytnete Vaše osobné údaje k dispozícii, Vám nemôžeme uvoľniť prístup do obsahu a služieb, ktoré ponúkame.   

Funkcia Komentár

Druh a účel spracovania:

Ak užívatelia zanechajú na našich webových stránkach komentáre, tak sa okrem komentára ukladajú do pamäte aj údaje ako čas jeho vytvorenia a meno užívateľa, ktoré si návštevník našej webovej stránky predtým zvolil. Je to kvôli bezpečnosti, pretože za protiprávny obsah komentárov na našej webovej stránke môžeme byť stíhaní a to aj napriek tomu, že takýto obsah vytvorili užívatelia.

Právna podstata:

Spracovanie údajov, ktoré boli zadané ako komentáre, sa vykonáva na základe oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR).

Poskytnutím funkcie Komentár Vám chceme umožniť nekomplikovanú interakciu. Vami zadané údaje sa uložia do pamäte za účelom spracovania Vašej požiadavky a eventuálne nasledujúcich otázok.

Príjemcovia:

Príjemcovia údajov sú prípadní spracovatelia našej zákazky.

Doba ukladania údajov do pamäte:

Údaje sa vymažú hneď ako zanikne zmysel a tým aj potreba ich úschovy. V zásade sa jedná o prípad, keď sa dokončí komunikácia s užívateľom a firma na základe okolností zistí, že príslušný skutkový obsah je už definitívne objasnený.   

Predpísané alebo potrebné poskytnutie údajov:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Bez toho, že nám poskytnete Vaše osobné údaje k dispozícii, Vám nemôžeme uvoľniť prístup do funkcie Komentár.

Kontaktný formulár

Druh a účel spracovania:

Údaje, ktoré zadáte, sa uložia do pamäte za účelom nadviazania individuálnej komunikácie s Vami. Pritom je nutné zadať platnú e-mailovú adresu a meno, pretože tie slúžia na priradenie požiadavky a následnej odpovede. Uvedenie ďalších údajov je voliteľné.

Právna podstata:

Spracovanie údajov, ktoré boli zadané do kontaktného formulára, sa vykonáva na základe oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR).

Poskytnutím kontaktného formulára vám chceme umožniť nekomplikované nadviazanie kontaktu. Vami zadané údaje sa uložia do pamäte za účelom spracovania dopytu a eventuálne nasledujúcich otázok. 

Ak nás skontaktujete s cieľom vypracovania ponuky, tak údaje, ktoré uvediete v kontaktom formulári, sa spracujú, aby sa mohli zrealizovať predzmluvné opatrenia (čl. 6 ods. 1 pís. b) GDPR).

Príjemcovia:

Príjemcovia údajov sú prípadní spracovatelia našej zákazky.

Doba ukladania údajov do pamäte:

Vymazanie údajov sa vykoná najneskôr 6 mesiacov po spracovaní dopytu.

V prípade, že príde ku zmluvnému vzťahu, podliehame zákonným lehotám uchovávania údajov v zmysle Obchodného zákonníka /HGB/ a po uplynutí týchto lehôt Vaše údaje vymažeme.  

Predpísané alebo potrebné poskytnutie údajov:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš dopyt však môžeme spracovať iba za podmienky, že nám uvediete Vaše meno, Vašu e-mailovú adresu a dôvod Vášho dopytu.

Aplikácia Google Analytics

Druh a účel spracovania:

Táto webová stránka používa Google Analytics, t.j. službu na analýzu webu od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej len: „Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a umožňujú analyzovať Vaše využívanie webových stránok. Cookies vytvára informácie o tom, ako Vy využívate webové stránky. Tieto informácie sa spravidla prenášajú a aj ukladajú do servera Google v USA. Na základe aktivovania anonymizácie IP na týchto webových stránkach však Google predtým skráti Vašu IP adresu v rámci členských krajín Európskej únie alebo v rámci iných štátov, s ktorými je uzavretá Dohoda o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa do servera Google do USA prenáša celá IP adresa a tam sa následne skracuje. Google z poverenia prevádzkovateľa webovej stránky použije získané informácie na vyhodnotenie Vášho využívania príslušnej webovej stránky, vypracovanie správy o aktivitách na danej webovej stránke a na poskytnutie ďalších služieb spojených s využívaním webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. Vašim prehliadačom sprostredkovaná IP adresa v rámci Google Analytics sa nebude zlučovať s ostatnými údajmi z Google.

Cieľom spracovania údajov je vyhodnotenie využívania danej webovej stránky a vypracovanie správ o aktivitách na nej. Na základe využitia webovej stránky a internetu sa následne poskytnú ďalšie s tým spojené služby.   

Právna podstata:

Spracovanie údajov sa vykoná na základe súhlasu užívateľa (čl. 6 ods. 1 pís. a) GDPR).

Príjemcovia:

Príjemcom údajov je Google ako spracovateľ zákazky. S Google sme uzatvorili príslušnú zmluvu o spracovaní zákazky.  

Doba ukladania údajov do pamäte:

Dáta sa vymažú vtedy, ak už nie sú potrebné, lebo dôvod ich záznamu už neexistuje.

Transfer do tretej krajiny:

Google spracúva Vaše údaje v USA a musí dodržiavať Štít na ochranu osobných údajov /EU_US Privacy Shield/, ktorý je zverejnený na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Okrem toho sme s Google uzatvorili štandardné doložky o ochrane osobných údajov kvôli aplikácii Google Analytics.

Predpísané alebo potrebné poskytnutie údajov:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a vykonáva sa iba na základe Vášho súhlasu. Ak nám prístup znemožníte, môže prísť k obmedzeniam funkčnosti na webovej stránke.

Odvolanie súhlasu:

Cez nastavenia softvéru Vášho prehliadača môžete zabrániť ukladaniu Cookies do pamäte, ale musíme Vás pritom upozorniť nato, že v takomto prípade nebudete eventuálne môcť využívať všetky funkcie danej webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby sa údaje, ktoré sa vytvorili pomocou Cookies a ktoré sa vzťahujú na to, ako Vy využívate webovú stránku (vrátane Vašej IP adresy), zaznamenávali v Google a taktiež, aby Google tieto údaje spracúval a to tým spôsobom, že si stiahnete a nainštalujete Browser-Plugin, ktoré sú k dispozícii na odkaze: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Okrem toho alebo ako alternatívu k Browser-Add-On môžete zakázať sledovanie trasy /Tracking/ cez Google Analytics na našich webových stránkach tým, že kliknete na tento odkaz. Pritom sa na Váš počítač nainštaluje Opt-out-Cookie. Týmto spôsobom sa do budúcnosti zabráni záznamu údajov danej webovej stránky a daného prehliadača cez Google Analytics, pokým zostane tento Cookies nainštalovaný vo Vašom prehliadači.  

Profilovanie:

Pomocou nástroja Tracking-Tools Google Analytics sa môže vyhodnocovať správanie návštevníkov webovej stránky a dajú sa analyzovať ich záujmy. Za týmto účelom vytvárame  užívateľský profil pod pseudonymom.

Použitie knižníc Script (Google Webfonts)

Druh a účel spracovania:

Aby sa obsah našich stránok použitím rôznych typov písma korektne a graficky zaujímavo zobrazil, nezávisle od typu prehliadača, používame na našich webových stránkach „Google Web Fonts“ od Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len „Google“).  

Smernicu na ochranu osobných údajov prevádzkovateľa knižnice Google nájdete na: https://www.google.com/policies/privacy/

Právna podstata:

Právnou podstatou na napojenie Google Webfonts a s tým spojeného transferu údajov do Google je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 pís. a) GDPR).

Príjemcovia:

Výzva z knižnice Skript /Script/ alebo Písmo /Schrift/ automaticky nadviaže spojenie s prevádzkovateľom knižnice. Pritom je teoreticky možné – aktuálne však ešte nejasné, či a prípadne za akým účelom – prevádzkovateľ, teda v tomto prípade Google, údaje zozbiera.

Doba ukladania údajov do pamäte:

My nezbierame žiadne osobné údaje cez napojenie na Google Webfonts.

Bližšie informácie týkajúce sa Google Web Fonts nájdete na stránke: https://developers.google.com/fonts/faq a v Prehlásení o ochrane osobných údajov od Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Transfer do tretej krajiny:

Google spracúva Vaše údaje v USA a musí dodržiavať Štít na ochranu osobných údajov EU_US Privacy Shield, ktorý je zverejnený na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Predpísané alebo potrebné poskytnutie údajov:

Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je stanovené ani zákonom ani zmluvou, avšak bez korektného zobrazenia obsahu štandardných typov písma nie je možné.  

Odvolanie súhlasu:

Na zobrazenie obsahu sa spravidla používa programovací jazyk JavaScript. Spracovaniu údajov môžete odporovať tým, že deaktivujete realizáciu JavaScript vo Vašom prehliadači alebo nainštalujete JavaScript-Blocker napojenia. Zohľadnite, prosím, že kvôli tomu môže prísť k obmedzeniam funkcií na webovej stránke.

Použitie Google Maps

Druh a účel spracovania:

Na tejto webovej stránke využívame ponuku Google Maps. Google Maps prevádzkuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Vďaka tomu Vám môžeme priamo na webovej stránke zobraziť interaktívne mapy a umožniť Vám pohodlné používanie funkcie Mapy.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov Googlom nájdete v Pokynoch o ochrane osobných údajov Google. Tam v centre na ochranu údajov môžete zmeniť Vaše nastavenia týkajúce sa osobných údajov.

Podrobnejšie návody ohľadom správy vlastných údajov v súvislosti s produktmi Google nájdete tu.

Právna podstata:

Právnou podstatou na napojenie Google Maps a s tým spojeného transferu údajov do Google je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 pís. a) GDPR).

Príjemcovia:

Návštevou webovej stránky dostane Google informácie o tom, že ste navštívili príslušnú podstránku našej webovej stránky. Toto sa deje nezávisle od toho, či Google poskytuje užívateľský účet, cez ktorý ste sa prihlásili alebo, či žiadny užívateľský účet neexistuje. Ak ste v Google prihlásený, tak sa tieto Vaše údaje priamo priradia k Vášmu účtu.  

Ak si takéto priradenie vo Vašom profile v Google neželáte, musíte sa pred stlačením tlačidla odhlásiť z Google. Google ukladá Vaše údaje do užívateľských profilov a používa ich za účelom reklamy, prieskumu trhu a/alebo na úpravu svojich webových stránok v závislosti od zistených potrieb. Takéto vyhodnocovanie sa uskutočňuje najmä (dokonca aj pre neprihlásených užívateľov) s cieľom vytvárať cielenú reklamu a informovať ostatných užívateľov sociálnych sietí o Vašich aktivitách na našich webových stránkach. V tejto záležitosti Vám prislúcha právo na podanie odporu proti vytváraniu takýchto užívateľských profilov, avšak pri jeho uplatňovaní sa musíte obrátiť na Google.   

Doba ukladania údajov do pamäte:

My nezbierame žiadne osobné údaje cez napojenie na Google Maps.

Transfer do tretej krajiny:

Google spracúva Vaše údaje v USA a musí dodržiavať Štít na ochranu osobných údajov EU_US Privacy Shield, ktorý je zverejnený na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Odvolanie súhlasu:

Ak si neželáte, aby Google cez naše internetové stránky zbieral, spracúval a používal údaje o Vás, môžete si vo Vašich nastaveniach prehliadača deaktivovať JavaScript. V tomto prípade však môžete naše webové stránky využívať iba obmedzene alebo vôbec nie.  

Predpísané alebo potrebné poskytnutie údajov:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a vykonáva sa iba na základe Vášho súhlasu. Ak nám prístup znemožníte, môže prísť k obmedzeniam funkčnosti na webovej stránke.

Vložené YouTube videá

Druh a účel spracovania:

Na niektoré naše webové stránky sme vložili YouTube videá. Prevádzkovateľom príslušných Plugins je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (ďalej len „YouTube“). Ak navštívite stránku s YouTube-Plugin, tak sa nadviaže spojenie so servermi YouTube.  Pritom sa YouTube pošle informácia o tom, ktoré stránky ste navštívili. Ak ste prihlásený cez Váš YouTube účet, tak YouTube priradí Vaše surfovanie po internete Vám osobne. Tomu môžete zabrániť tým, že sa pred prehliadaním internetu odhlásite z Vášho YouTube účtu.  

Poskytovateľ v okamihu štartu YouTube videa uplatní Cookies, ktoré zbierajú údaje o správaní užívateľa.

Ďalšie informácie týkajúce sa účelu a rozsahu získavania údajov a ich spracovania YouTube nájdete v Prehlásení poskytovateľa o ochrane osobných údajov. V tomto prehlásení sú uvedené aj ďalšie informácie o Vašich právach a možnostiach nastavenia s cieľom ochrany Vašej súkromnej sféry (https://policies.google.com/privacy). Google spracúva Vaše údaje v USA a musí dodržiavať Štít na ochranu osobných údajov /EU-US Privacy Shield/, ktorý je zverejnený na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Právna podstata:

Právnou podstatou na napojenie YouTube a s tým spojeného transferu údajov do Google je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 pís. a) GDPR).

Príjemcovia:

Pri vyvolaní YouTube sa automaticky nadviaže spojenie s Google.

Doba ukladania údajov do pamäte a odvolanie súhlasu:

Kto si deaktivoval ukladanie Cookies pre Google-Ad-Program, nemusí pri pozeraní YouTube videí s Cookies počítať. YouTube však ukladá neosobné užívateľské informácie aj do iných Cookies. Ak tomu chcete zabrániť, tak si musíte zablokovať ukladanie Cookies v prehliadači samotnom.    

Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov na „YouTube“ nájdete v Prehlásení poskytovateľa o ochrane údajov na stránke: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Transfer do tretej krajiny:

Google spracúva Vaše údaje v USA a musí dodržiavať Štít na ochranu osobných údajov EU_US Privacy Shield, ktorý je zverejnený na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Predpísané alebo potrebné poskytnutie údajov:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a vykonáva sa iba na základe Vášho súhlasu. Ak prístup znemožníte, môže prísť k obmedzeniam funkčnosti na webovej stránke.

Google AdWords

Druh a účel spracovania:

Naše webové stránky využívajú Google Conversion-Tracking. Spoločnosť prevádzkujúca túto službu od Google AdWords je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ak sa na našu webovú stránku dostanete prostredníctvom oznamu zobrazenom cez Google, tak Google Adwords uloží príslušný Cookie do Vášho počítača. Cookie pre Conversion-Tracking sa uloží vtedy, keď užívateľ klikne na oznam zobrazený cez Google. 

Ak užívateľ navštívi určité stránky na našej internetovej stránke a súbor Cookie z tohto prehliadania sa ešte nevymazal, tak my a Google rozpoznáme, že užívateľ už raz klikol na tento oznam a bol nasmerovaný na presne túto stránku. Každý zákazník Google AdWords dostane iný Cookie. Vďaka tomu sa Cookies nedajú sledovať cez webové stránky zákazníkov AdWords. Pomocou Conversion-Cookies získané informácie slúžia na vytváranie  Conversion štatistík pre tých zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre Conversion-Tracking. Títo zákazníci sa dozvedia celkový počet užívateľov, ktorí klikli na ich oznam a následne boli navedení na určitú stránku, ktorá disponuje Conversion-Tracking-Tag. Nedostanú však také informácie, na základe ktorých by vedeli identifikovať osoby užívateľov.

Právna podstata:

Právnou podstatou na napojenie Google AdWords a s tým spojeného transferu údajov do Google je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 pís. a) GDPR).

Príjemcovia:

Pri každej návšteve našej webovej stránky sa prenášajú osobné údaje, vrátane Vašej IP-adresy do Google v USA. Tieto osobné údaje ukladá Google. Google posiela tieto osobné údaje, ktoré sa získali určitým technickým postupom, poprípade tretím osobám. 

Naša firma nedostáva od Google žiadne informácie, na základe ktorých by sa mohla dotknutá osoba identifikovať.

Doba ukladania údajov do pamäte:

Tieto Cookies strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a neslúžia na identifikáciu osôb.  

Transfer do tretej krajiny:

Google spracúva Vaše údaje v USA a musí dodržiavať Štít na ochranu osobných údajov /EU_US Privacy Shield/, ktorý je zverejnený na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Odvolanie súhlasu:

Ak sa Trackingu zúčastňovať nechcete, môžete odmietnuť ukladanie Cookies, ktoré je pri Trackingu potrebné – napríklad cez nastavenie prehliadača, ktoré vo všeobecnosti deaktivuje automatické ukladanie Cookies alebo nastavte Váš prehliadač tak, aby sa blokovali Cookies od domény „googleleadservices.com“.

Nezabudnite prosím nato, že nesmiete vymazať Opt-out-Cookies, pokiaľ si neželáte zaznamenávanie nameraných údajov. Ak vymažete všetky Vaše Cookies v prehliadači, tak príslušný súbor Opt-out Cookie musíte znova uložiť.  

Predpísané alebo potrebné poskytnutie údajov:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a vykonáva sa iba na základe Vášho súhlasu. Ak prístup znemožníte, môže prísť k obmedzeniam funkčnosti na webovej stránke.

Použitie Google Remarketing

Druh a účel spracovania:

Táto webová stránka využíva funkciu Remarketing od Google Inc. Spoločnosť prevádzkujúca túto službu od Google Remarketing je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

Táto funkcia slúži nato, aby sa návštevníkom webových stránok v rámci reklamnej siete Google prezentovali cielené reklamné oznamy. Do prehliadača návštevníka webovej stránky sa uloží súbor „Cookie“, ktorý umožní opakované identifikovanie návštevníka v prípade, že vyvolá také webové stránky, ktoré patria do reklamnej siete Google. Na týchto stránkach sa môžu prezentovať návštevníkovi reklamné oznamy, ktoré sa obsahovo vzťahujú na tie stránky, ktoré tento návštevník už predtým navštívil a ktoré využívajú funkciu Remarketing od Google.    

Právna podstata:

Právnou podstatou na napojenie Google Remarketing a s tým spojeného transferu údajov do Google je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 pís. a) GDPR).

Príjemcovia:

Pri každej návšteve našej webovej stránky sa prenášajú osobné údaje, vrátane Vašej IP-adresy do Google v USA. Tieto osobné údaje ukladá Google. Google posiela tieto osobné údaje, ktoré sa získali určitým technickým postupom, poprípade tretím osobám. 

Naša firma nemá žiadne informácie od Google, pomocou ktorých by sa mohla dotknutá osoba identifikovať.

Odvolanie súhlasu:

Podľa vlastných údajov Google pri tomto postupe nezaznamenáva žiadne osobné údaje. Ak si napriek tomu neželáte využívať funkciu Remarketing od Google, môžete si ju deaktivovať zmenou príslušných nastavení, ktoré nájdete na https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465. Alternatívne si môžete deaktivovať použitie Cookies pre cielenú reklamu cez Iniciatívu sieťovej reklamy tým, že budete postupovať podľa pokynov uvedených na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Predpísané alebo potrebné poskytnutie údajov:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a vykonáva sa iba na základe Vášho súhlasu. Ak prístup znemožníte, môže prísť k obmedzeniam funkčnosti na webovej stránke.

SSL kódovanie

Na zabezpečenie ochrany Vašich údajov pri prenose používame kódovacie procesy (napr. SSL) cez HTTPS, ktoré zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky.

Zmena našich ustanovení na ochranu údajov

Vyhradzujeme si právo na úpravu tohto Prehlásenia o ochrane údajov, aby vždy zodpovedalo aktuálnym právnym požiadavkám alebo, aby sme mohli zrealizovať zmenu v našich službách v Prehlásení o ochrane údajov, napr. pri poskytnutí nových služieb. Pri Vašej opätovnej návšteve platí potom nové Prehlásenie o ochrane údajov.   

Otázky pre splnomocnenca zodpovedného za ochranu údajov

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany údajov, pošlite nám, prosím, e-mailovú správu alebo sa obráťte priamo na osobu zodpovednú za ochranu údajov v našej spoločnosti:

info@robologic.eu

Prehlásenie o ochrane údajov sa vypracovalo pomocou generátora na vypracovanie Prehlásenia o ochrane údajov spoločnosti activeMind AG (verzia zo dňa 22.06.2018).